Ime predmeta

Jezikovni sistem VI (leksikologija)

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Darko Čuden 

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Predmet leksikologije. Leksem kot jezikovni znak: razmerje med obliko in vsebino. Pomenski del leksema in struktura pomenin.
 • Historično in aktualno v besedišču. Motivacija in arbitrarnost.
 • Osrednje in razširjeno besedišče. Standardne variante: nemška, avstrijska in švicarska nemščina s tevtonizmi, avstriacizmi in helvetizmi.
 • Pisani in govorjeni jezik, normirani jezik, pogovorni jezik, jezik žensk, moških, socialnih skupin. Dialekti.
 • Členjenje besedišča na parametre: zastarelo, vulgarno, ljubkovalno, privzdignjeno, regionalno itd. Privzemanje iz tujih jezikov.
 • Besedna polja in besedne družine.
 • Nadpomenke, podpomenke, sopomenke, protipomenke.
 • Onomastika.
 • Denotativni in konotativni pomen leksemov: potencialni in udejanjeni (kontekstualni) pomen.
 • Razvoj in spremembe v besedišču.
 • Osnovni principi sestavljanja slovarjev, vrste slovarjev.


Cilj predmeta je, da študentje dobijo uvid v strukturiranost besedišča sodobnega nemškega jezika (vedno tudi v refleksiji z maternim jezikom), da prepoznavajo razmerja med posameznimi elementi tega mnogoplastnega sistema, da ugotovitve znajo povezovati z drugimi jezikoslovnimi disciplinami (tistimi, ki so njegovi podsistemi: morfologija, besedotvorje, idiomatika, in tistimi, ki na leksikologiji gradijo: skladnja, besediloslovje, pragmalingvistika, sociolingvistika, translatologija), da znajo uporabljati slovarje, da razumejo jezikovne in izvenjezikovne procese, ki sooblikujejo podobo jezika (nastajanje besed, zastarevanje in odmiranje, pridobivanje novih pomenov itd.).

Temeljna literatura

 • Barz, Irmhild./Fix, Ulla./Lerchner, Gotthard. (2002) (Hrsg.): Das Wort in Text und Wörterbuch. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 173 str.
 • Lutzeier, Peter. R. (1995): Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenberg, 167 str.
 • Römer, Christine/Matzke, Brigitte (2005): Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 225 str.
 • Schippan, Thea (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 269 str.
 • Schlaefer, Michael (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. Berlin: Schmidt, 148 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si