Ime predmeta

Nemška književnost – Obdobja in tradicije VI

Nosilec / Izvajalec

Izr. prof. dr. Špela Virant / Dr. Daniela Kirschstein

Opis predmeta

VSEBINA:
Obdobja in tradicije V in VI sta komplementarna dela, ki nudita vpogled v literarno ustvarjanje 20. stoletja. Drugi del je osredinjen na obdobje od 1945 do danes, modernizme in postmodernizme in specifike ustvarjalnosti v nemškem prostoru (npr. tematiziranje holokavsta, jezikovna inovativnost). Poudarjanje sodobne perspektive kljub razvijanju zmožnosti kontekstualizacije narekuje razumevanje in prenosljivost temeljnih paradigem: zato so v ospredju nove konceptualizacije umetnosti, konstrukcija in interpretacija realnosti v umetniških postopkih. Posebnega poudarka je deležno tematiziranje sodobnih problematik.
Vaje so namenjene delu s konkretnimi besedili ob temah predavanja in razvijanju zmožnosti diferenciacije, argumentiranja, razpoznavanja, transferja, vrednotenja in uporabi literarnozgodovinskega orodja. Cilj je urjenje zmožnosti natančnega branja in navezava literarnih pojavov na sodobno medijsko družbo.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Predmet zasleduje tri osnovne cilje: posredovati pregled nad literaturo v nemškem kulturnem prostoru v drugi polovici 20. stoletja do danes s kontekstualizacijo tako v družbenem, umetniškem kot v evropskem dogajanju, kanonizirane avtorje, avtorice in njihova dela modelno prikazati v literarno razvojni perspektivi njihove pisave in njihov doprinos k ustvarjanju literarnih vrst, izluščiti odstopanja od literarnih ter umetniških konceptov tako na ravni osebnih poetologij kot v perspektivi kontinuitete in diskontinuitete. Predmet usposablja za razumevanje diahronih procesov literarnega ustvarjanja, njihovo povezavo z drugačnimi socialnimi sistemi ter modelno uporabljati že osvojeno literarnovedno orodje umeščanja, interpretiranja in vrednotenja. Študentje samostojno in argumentirano ter na podlagi osvojene primarne literature razlikujejo med različnimi nemškimi literaturami, avtorji in avtoricami, poetološkimi koncepti, uporabljajo periodizacijske sisteme, ugotavljajo razloge za kanonizacijo posameznih avtorjev in del, razlikujejo postopke ubesedovanja ter povezujejo literarno in neliterarno dogajanje.

Pri vajah diskutirajo in interpretirajo izbrano primarno in znanstveno literaturo, utrjujejo sposobnost povezovanja na znotraj besedilnih ravneh ter iz različnih vidikov kontekstualizirajo literarne pojave. Pri tem utrjujejo in širijo ustrezne literarne kompetence.

Temeljna literatura

Primarna literatura: objavljena sproti glede na najavljene teme.

Sekundarna literatura:

  • Wolfgang Beutin et al (2001): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/Weimar: Metzler. Str. 479-702.
  • Hermann Korte: Deutschsprachige Lyrik seit 1945.V: Holznagel et al.: Geschichte der deutschen Lyrik. Stuttgart: Reclams 2004, str. 581-666.
  • Manfred Brauneck: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reformmodelle. Reinbeck: Rowohlt 2006 (izbrana poglavja).
  • Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts 2 in 3. Stuttgart:Reclam 1993, 2003, 320 str. (izbrani romani) ali monografske študije in razprave po izbranih poudarkih.

Preverjanje in ocenjevanje

  • Vaje (pisni izdelek) (30%)
  • Izpit (70%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si