Ime predmeta

Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Opis predmeta

VSEBINA:
Teorije o jezikovnem znamenju in njegova interpretacija ob stiku obeh jezikovnih kultur.
Različni koncepti medkulturnosti s temeljnimi pojmi: kulturni prostor, kulturne posebnosti in razlike, kulturni vzorec, kultura v jeziku, pojem determiniranosti in relativnosti v jeziku. Aksiomatika jezikovne komunikacije, Griceove maksime pri komuniciranju; nesporazumi pri medkulturni komunikaciji, njihova interpretacija in razrešitev na teoretični ravni in v praksi. Tipologija prevajalskih in jezikovnodidaktičnih problemov zaradi podobnosti in različnosti jezikovnih sistemov, jezikovne rabe ter izvenjezikovnih okoliščin ob stiku obeh jezikovnih kultur.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj seminarja je seznaniti študente z vlogo jezika v medkulturni komunikaciji, in sicer ob stiku nemške in slovenske jezikovne kulture.

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE:

  • Določevanje jezikovnih funkcij v modelu jezikovne komunikacije in določitev vloge jezikov v medkulturni komunikaciji.
  • Sposobnost vpogleda v jezikovni, socialni in kulturni kontekst komunikacijskega partnerja; sposobnost delovanja na medkulturni ravni ob zavedanju lastne identitete.
  • Predvidevanje in prepoznavanje napak pri stiku nemškega in slovenskega jezikovnega sistema ter nesporazumov v stiku med jezikovnima kulturama. Prepoznavanje vpliva nemščine na slovenščino in slovenščine na nemščino z jezikovnosistemskega, besedilnega, pragmatičnega in sociolingvističnega vidika.
  • Poznavanje različnih konceptov kulture in medkulturnosti.

Temeljna literatura

  • Barkowski, Hans (2002): Annäherungen an einen Kulturbegriff im Kontext des fremdsprachendidaktischen Paradigmas Interkulturelles Lernen und Lehren. Str. 21-33.
  • Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt a.M.: Haag Herchen. 162 str.
  • Heusinger, Siegfried (1995): Textsorten in der interkulturellen Kommunikation – ein Problemaufriß. V: Linguistica XXX, 1. Ljubljana, str. 7-20.
  • Pörnigs, Ralf/Schmitz, Ulrich (Hrsg.) (1999): Sprache, Kultur und Bedeutung: Kulturvergleichende Semantik. In: Sprache und Sprachwissenschaft. Hrsg. von Pörnigs, Ralf/Schmitz, Ulrich. Tübingen: Narr. Str. 135-156.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Znanje nemščine in slovenščine; prisotnost pri kontaktnih urah, aktivno sodelovanje, referat.

Načini ocenjevanja: 

Referat (20 % ocene) in pisni izpit (80 % ocene)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si