Ime predmeta

Medkulturna germanistika

Število kreditnih točk

 3
Nosilec / Izvajalec  doc. dr. Johann Georg Lughofer

Opis predmeta

 Vsebina:

Temeljit pregled medkulturne germanistike, predstavitev njenega razvoja in najpomembnejših teorij in metod. V ospredju so vprašanja tujosti in drugosti ter predstavitev konceptov medkulturnosti, multikulturnosti in transkulturnosti. Vprašanja kulturološko usmerjene literarne in jezikovne vede se didaktično navezujejo na kontekst poučevanja nemščine kot tujega jezika.

Cilji in kompetence:

Študentke in študente se pregledno seznanijo s področjem medkulturne germanistike, s ciljem izboljšanja posredovalne kompetence v nemščini kot tujem jeziku. Poglobljeno se ukvarjajo z vprašanji tujosti in hibridnosti kultur z literarnega in kulturološkega vidika ter se senzibilizirajo za jezikoslovna vprašanja, vezana na odnos med kulturo in jezikom. Vse teme razumejo in obravnavajo skozi optiko praktičnega poučevanja tujega jezika.
Študentke in študenti so sposobni razumeti koncepcionalne, teoretične in metodične osnove medkulturne germanistike, kritično in refleksivno vzpostavljati medkulturne, transkulturne in multikulturne povezave, analizirati medkulturno komunikacijo, razumeti smeri aktualnega razvoja, integralno povezovati različne medkulturne kontekste s prakso poučevanja nemščine kot tujega jezika itd.

Temeljna literatura

 • (2003) Wierlacher, Alois/Bogner, Andrea: Handbuch interkultureller Germanistik. Stuttgart: Metzer, 590 str. (izbrana poglavja)
• (2005) Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart: Metzler, 780str. (izbrana poglavja)
• (2001) Roche, Jörg: Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen: Gunther Narr, 230 str.
• (2001) Helbig, Gerd/ Götze, Lutz/Henrici, Gerd/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Bde. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 780 str. (izbrana poglavja)

Preverjanje in ocenjevanje

• aktivno sodelovanje in dobra sprotna priprava na kontaktne ure (20%)
• ter končni izpit ali samostojna naloga (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si