Ime predmeta

Frazeologija v različnih besedilnih vrstah
Nosilec / Izvajalec Doc. dr. Urška Valenčič Arh

Opis predmeta

 VSEBINA:

Vloga frazemov v umetnostnih, publicističnih in poljudno-znanstvenih besedilih, nenormativna raba frazemov in vzroki za frazeološke prenovitve, semantična razmerja, zvrstnost v frazeologiji, simbolika v frazeologiji, vloga frazeologije v translatologiji, etimologija frazemov, frazeologija v slovarjih (enojezični, dvojezični; semasiološki, onomasiološki; etimološki slovarji), frazeologija v delih posameznih avtorjev, predstavitev raziskav na empiričnem gradivu.

CILJI IN KOMPETENCE:

Frazeologija kot moderna interdisciplinarna jezikoslovna veda v različnih besedilnih zvrsteh s poudarkom na različnih jezikovnoteoretičnih pristopih (frazeološki, leksikološki, psiholingvistični, sociolingvistični, primerjalni, prevodoslovni, etimološki, književni idr.) Študentke in študenti so sposobni analizirati besedila glede na posebnosti njihovih funkcij, prepoznavati vlogo stalnih besednih zvez v sobesedilu in jezikovno pravilno, smiselno in razumljivo prevajati stalne besedne zveze, ki so umeščene v strokovna in literarna besedila.

Temeljna literatura

• Burger, Harald (2010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Schmidt, 224 str.
• Kržišnik, Erika (1996): Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. V: Slavistična revija, št.2, str. 133-154.
• Dobrovol’skij, Dmitrij/Piirainen, Elisabeth (1996): Symbole in Sprache und Kultur.Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Bochum, 485 str.
• Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 250 str.
• Donalies, Elke (2012): Phraseologie. Tübingen: Gross, 67 str.

Preverjanje in ocenjevanje

 Projektna naloga (do 10.000 znakov s presledki) (70%) in pisni izpit (30%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si