Ime predmeta

Sodobna nemška književnost
Nosilec / Izvajalec  izr. prof. dr. Špela Virant

Opis predmeta

 Vsebina:

V okviru predmeta bodo tematizirane glavne razvojne tendence nemške književnosti glede na žanre, zvrsti, tematska težišča, formalno-estetske trende in glede na vpetost književnosti v kulturno-umetniške tokove in socialno-politična dogajanja v sodobnih nemško govorečih družbah. Poglobljene razprave bodo posvečene posameznim avtoricam in avtorjem, skupinam in pregledu aktualne refleksije teh literarnih del v znanosti in publicistiki.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študente usposobiti za profesionalno, poglobljeno branje, interpretacijo, vrednotenje in posredovanje sodobne nemške književnosti v slovenskih medijih in pri pouku v šolah. Zmožnost razumevanja pomena književnosti pri razvoju jezika, kulture in socialnih gibaj. Obvladovanje jezika na višjem, produktivnem nivoju.

Temeljna literatura

 • Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart: Autoren, Werke, Themen, Tendenzen seit 1945. Zürich, München: Kindler, zvezek 3 ali
• Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (1978ff): (ur.) Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text und Kritik (ustrezna poglavja po avtorjih).
• Arnold, Heinz Ludwig (Ur.): Kindlers Literatur Lexikon. Stuttgart : Metzler, 2009.
Izbrana primarna in sekundarna literatura po seznamu za tekoče leto in tematskem ali avtorskem poudarku

Preverjanje in ocenjevanje

 Izpit (100%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si