STILISTIKA
Prof. dr. Stojan Bračič

Vsebina:
Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različne pojmovanja stila:
• funkcionalna stilistika in pragmatična stilistika
• stilistična sredstva dodajanja (figure ponavljanja, razporejanja in kopičenja),
• stilistična sredstva izpuščanja (elipsa, izolacija, aposiopeza, anakolut, zevgma),
• stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza in parafraza, parabola),
• fonostilistična sredstva (rima in ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika),
• dialoška besedila in poročani govor
Cilji in kompetence:
Cilj tega predmeta je osredinjen na težnjo, da si študent/ka izostri posluh za stil jezika kot izrazne možnosti znotraj arzenala, ki ga predstavlja jezikovni sistem. Predmetno specifične kompetence je videti predvsem v:
• sposobnosti za za izražanje, ki je primerno vsakokratni sporazumevalni okoliščini, cilju komunikacije ter naslovniku
• obvladanju ne le nabora izbranih in označenih »okrasnih« stilnih figur, temveč celokupne kombinacija vseh izraznih sredstev, ki se manifestirajo v nekem besedilu.
Preverjanje in vrednotenje znanja: referat (20%) in pisni izpit (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si