JEZIK V OGLASNIH BESEDILIH
izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

Vsebina
• Temeljni in specifični pragmalingvistični in besediloslovni pojmi z vidika besediloslovja in tržne komunikacije: komunikacijski model, sporazumevalne okoliščine, persuasivna besedila in njihova besedilna funkcija, oglasno sporočilo kot besedilna vrsta, izhodiščna in ciljna kultura, stilna sredstva (jezikovna, parajezikovna in nejezikovna).
• Posamezne persuasivne besedilne vrste oz. oblike tržnega komuniciranja s stilističnega, strukturnega, semiotičnega in medkulturnega vidika (televizijski oglas, radijski oglas, plakat, časopisni oglas, oblike internetnega oglaševanja, internetne strani podjetja, ipd.).
• Temelje metode analize jezikovnih, nejezikovnih ter parajezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih: multikodalna transkripcija, pragmalingvistična analiza, analiza govora itd.
• Kreativne ter produkcijske faze izdelave oglasov.
• Problemsko reševanje praktičnih (izdelava kampanje) ter raziskovalnih vprašanj.
Cilji:
Cilj seminarja je seznanitev s komunikacijskimi razmerji in udeleženci, konceptom komuniciranja informacij ter persuasivnimi funkcijami oglasnih sporočil. Glavnina seminarja se posveča analizi rabe jezikovnih, parajezikovnih in nejezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih različnih medijev, ter ozaveščanju njihove rabe s pragmalingvističnega, besediloslovnega, stilističnega vidika, z vidika več- in medkulturnosti in kontrastivnega vidika. Poleg kritičnega ovrednotenja problemsko zastavljenih vprašanj s tega področja, se seminar dotakne tudi same produkcije oglasnih sporočil.

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE:
• Prepoznavanje in analiza konvencij besedilih vrst tržnega komuniciranja s poudarkom na oglasnih sporočilih glede na znotrajjezikovne (sistemske) danosti, komunikacijske partnerje, medij, zunajjezikovne okoliščine, funkcije, recepcijo ter širši kulturni kontekst.
• Spoznavanje tipičnih metod za analizo jezikovnih, parajezikovnih in nejezikovnih sredstev glede na intencijo, okoliščine sporazumevanja, vrsto oglaševalskega sporočila, socialne zvrsti jezika ipd. Kontrastivna analiza oglasnih sporočil v nemškem in maternem jeziku.
• Kritično ovrednotenje in raziskovanje rabe jezikovnih, parajezikovnih in nejezikovnih sredstev v oglasnih sporočilih za izbrane ciljne skupine in glede na regulativno prakso.
• Spoznavanje kreativne faze ter produkcije oglasov.

Preverjanje: seminarska naloga (2.000 – 2.200 besed) (70%) ; referat z diskusijo (15 min.) (30%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si