PRAGMATIČNA FRAZEOLOGIJA
doc. dr. Urška Valenčič Arh

Vsebina:
Kriteriji in lastnosti pragmatične frazeologije v razmerju do stavčnočlenskih in stavčnih tipov frazemov na stavčni in besedilni ravnini s poudarkom na pojmih, kot so:
• pragmatična stalnost
• situacijska stabilnost in funkcija v jezikovni komunikaciji
• idiomatičnost
• leksikografski zapis
• sociolektalna in idiolektalna dimenzija
• kontrastivni in prevodno-analitični pristop

Cilji in kompetence:
Cilj tega predmeta je usmerjen v potrebo, da študent/ka nadgradi svojo frazeološko kompetenco s specifičnim področjem pragmatične frazeologije, ki v tem okviru obsegajo:
• razumevanje situacijsko specifičnih, semantič-no in sintaktično heterogenih, potencialno izrazno autonomnih frazemov v govorjenem in pisanem jeziku
• uporabo pragmatičnih frazemov v ponavljajočih se komunikacijskih situacijah
• prepoznavanje različnih govornih dejanj (čestitanje, zahvala, grožnja, svarilo itd.) kot posledico rabe pragmatičnih frazemov
• poglabljanje sposobnosti kritične priemrjave med dvema ali več jeziki in
• sposobnost pridobljeno znanje povezati z novimi informacijami ter posledično pragmatične frazeme v lastnih besedilih situacijam primerno uporabiti.

Preverjanje: seminarska naloga ( do 10.000 znakov s presledki) (70%), pisni izpit (30%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si