(Werder/Havel, 28. 09. 1934)

Študiral je germanistiko in diplomiral leta 1964 s temo o ontogenetskem razvoju jezika mladostnikov v šolski dobi. Promoviral je z disertacijo Untersuchungen lexischer Stilelemente in Berichten und Erzählungen von Schülern der Klassensstufen sieben bis neun, habilitiral pa se je z disertacijo Kommunikations- und Sprachtheoretische Positionen zum ontogenetischen Aspekt der Textgestaltung. L. 1963 je postal direktor okrožne ljudske univerze Salzwedel, l. 1967 pa se je zaposlil na Pedagoški visoki šoli Magdeburg (PHM) in bil 1984 imenovan za docenta za moderni nemški jezik (stilistiko), leta 1989 pa za rednega profesorja. Bil je direktor Sekcije slavistika/germanistika, po l. 1989 pa direktor Inštituta za germanistiko na PHM.

V letih 1976–79 je bil lektor za moderni nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti na FF v Ljubljani, v letih 1992–1997 pa je na istem oddelku deloval kot redni profesor (gostujoči profesor DAAD). V času svojega delovanja v Sloveniji je bil mentor velikemu številu (17 kandidatov je uspešno zaključilo študij) podiplomskih študentov (magisterij, doktorat). Vodil je pripravo in organizacijo dveh mednarodnih simpozijev o besedilnih vrstah na Oddelku za germanistiko (1994 in 1997). Objavil je okrog 60 del.

Izbrana bibliografija:

  • Heusinger, Siegfried: Lexik der deutschen Gegenwartssprache: eine Einführung. München: W. Fink 2004. 303 str.
  • Heusinger, Siegfried: Pragmalinguistik: Texterzeugung, Textanalyse; Stilgestaltung und Stilwirkungen in der sprachlichen Kommunikation. Frankfurt/Main: Haag und Herchen 1995. 162 str.
  • Heusinger, Siegfried: Vertraute Wörter im fremden Deutsch. V: Osolnik Kunc, V. / Hudelja, N. / Šetinc Salzman M. (ur.): Ljubljana: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta 2006, str. 205–221.
  • Heusinger, Siegfried: Muster in der sprachlichen Kommunikation. V: Acta neophilologica 28 (1995), str. 97–103.
  • Heusinger, Siegfried: Sprachform als Verstehensanweisung. V: Pohl, Inge / Bartels, Gerhard (ur.): Sprachsystem und sprachliche Tätigkeit. FS zum 65 Geburtstag von Karl-Ernst Sommerfeldt. Frankfurt/Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang Verlag 1991, str. 157–167.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si