Magistrski študijski program Germanistika traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk. Diplomanti in diplomantke dobijo po končanem študiju strokovni naslov magister germanistike oz. magistrica germanistike, okrajšava je mag. germ.

 

Temeljni cilji programa

Diplomantke in diplomanti magistrskega študijskega programa Germanistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra oziroma magistrice germanistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Germanistika in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Posebej izpostavljamo naslednja znanja in kompetence:

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomantke in diplomanti magistrskega programa Germanistika:

 • razmišljajo logično, abstraktno, analitično in sintetično;
 • strokovno znanje izražajo v pisni in ustni obliki in ga kritično reflektirajo in vrednotijo;
 • usvojena znanja kompetentno in suvereno prenašajo v prakso;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo z različnimi področji, jih samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo;
 • informacije ustrezno kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo;
 • svoja znanja in sposobnosti prenašajo na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter jih rešujejo intra- in interdisciplinarno;
 • zaznajo in inovativno rešujejo kompleksnejše probleme in konfliktne situacije ter se kompetentno in suvereno odločajo;
 • ustrezno se odzivajo na nove situacije ter ustvarjajo nove koncepte;
 • pristopajo k timskemu načinu reševanja problemov ter znajo sestaviti in voditi strokovne skupine;
 • sposobni so refleksije in samorefleksije, kritičnega in celostnega razmišljanja;
 • samostojno iščejo nove vire znanja na strokovnem in znanstvenem področju;
 • strokovno in učinkovito uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij;
 • kompetentno sprejemajo mnenja drugih in se nanje suvereno ter argumentirano odzivajo;
 • sposobni so oceniti lastne in tuje zmožnosti in sposobnosti ter delovati učinkovito in ekonomično;
 • ocenjujejo in zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju;
 • inovativno uporabljajo znanstvene metode;
 • sposobni so pridobivati, koncipirati in voditi projekte;
 • razvijajo vodstvene sposobnosti in oblikujejo kvalitetne in učinkovite medčloveške odnose v strokovni sferi in zunaj nje;
 • kritično in poglobljeno spremljajo aktualno dogajanje v medijih;
 • sposobni so ustvarjalnega osmišljanja podatkov in sintetiziranja informacij;
 • sposobni so razvijati medkulturno komunikacijo v formalnih in neformalnih položajih.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si