Vse študente in študentke, ki nameravate v tem študijskem letu končati študij, ponovno obveščamo, da morate končno verzijo diplomskega oz. magistrskega dela po našem pravilniku oddati mentorju oz. mentorici najkasneje do konca avgusta.

Ko je naloga ponovno pregledana in jo mentor dokončno odobri, jo boste oddali v repozitorij Univerze v Ljubljani. To pomeni, da ne potrebujete več CDja, temveč jo morate le pretvoriti v PDF/A obliko in jo naložiti v repozitorij. Pri tem je treba upoštevati nekaj korakov, ki jih za lažjo orientacijo podrobno navajamo spodaj - posebej za DIPLOMSKA in posebej za MAGISTRSKA dela:  

KORAKI ZA ODDAJO DIPLOMSKEGA DELA

Pri oddajanju diplomskega dela je treba upoštevati vse formalne korake. Naše tajništvo toplo svetuje, da se o vseh vmesnih korakih vedno sproti obveščajo v isti elektronski pošti vsi udeleženi: kandidat/ka, mentor/ica in tajnica.

 Ko mentor* in predsednik komisije ocenita, da je diplomsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ima študent pred tem opravljene vse druge obveznosti), mentor o tem obvesti študenta in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.

 1. Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentki in mentorici.
 1. Študent vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju.
 1. Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorico in kandidatko.
 1. Mentor naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite maksimalno pozorni na korektno navajanje vseh uporabljenih virov).
 1. Študentka prinese dva tiskana izvoda diplomskega dela – enega za mentorico, enega za knjižnico. Glede načina predaje vezanih izvodov se dogovori z mentorico. Knjižnični izvod mentorica opremi z datumom zaključka študija in podpisom.
 1. Mentor in predsednik komisije izpolnita tiskani obrazec o oceni diplomskega dela. Tajništvo na osnovi tega obrazca vpiše oceno v VIS. S tem je študent zaključil študij. Slovesna podelitev diplom prve stopnje je enkrat na leto, praviloma v mesecu marcu.

* Zaradi ekonomičnosti je slovnični spol v tem dokumentu uporabljan izmenično in se nanaša na kateri koli spol.

DIPLOMSKO DELO - še enkrat na kratko v 7 korakih:

 1. Mentor pošlje v tajništvo in kandidatu el. pošto, da je delo primerno za vnos v repozitorij.
 2. Tajništvo pripravi VIS in obvesti kandidatko in mentorico.
 3. Študent vnese delo v pdf.a formatu – obvesti, da je to naredil.
 4. Tajništvo potrdi v visu in sporoči mentorici, da gre naloga lahko v preverbo.
 5. Mentor naredi preverbo – obvesti, da je to naredil.
 6. Kandidatka prinese diplomsko delo.
 7. Predsednik komisije in mentor izpolnila interni obrazec o oceni diplomskega dela, tajništvo vnese vse potrebne podatke v VIS. Prvostopenjski študij je zaključen.

* * * * *

KORAKI ZA ODDAJO MAGISTRSKEGA DELA

 Uvodna opomba: Pri oddajanju magistrskih del je potrebno upoštevati vse formalne korake. Naše tajništvo toplo svetuje, da se o vsakem storjenem koraku po elektronski pošti obveščajo vsi udeleženi: kandidat/ka, mentor/ica in tajnica.

 1. Ko mentor* in komisija ocenijo, da je diplomsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ma študent pred tem opravljenevse druge obveznosti), mentor o tem obvesti študenta in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.
 1. Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentki in mentorici.
 1. Študent vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju.
 1. Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorico in kandidatko.
 1. Mentor naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite maksimalno pozorni na korektno navajanje vseh uporabljenih virov).
 1. Študentka prinese dva tiskana izvoda magistrskega dela – enega za mentorico, enega za knjižnico, po dogovoru pa tudi spiralno vezavo za komisijo (odvisno od vnaprejšnjega dogovora). Nato tajnica v dogovoru z mentorico, študentko in komisijo vnese datum, uro in kraj zagovora magistrskega dela. Ob tem študentka prinese v tajništvo še izpolnjena obrazca, ki ju najde na naslednji povezavi:

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Pravilniki_obrazci

             Nato tajnica natisne zapisnik za zagovor magistrskega dela.

 1. Na dogovorjen datum poteka zagovor magistrskega dela, ki je javen. Komisija na zagovoru izpolni zapisnik, tajništvo pa po uspešno izvedenem zagovoru vnese še ocene v zapis o magistrskem delu.
 1. Knjižnični izvod mentorica opremi z datumom zaključka študija in podpisom.
 1. S tem ste končali magistrski študij. Referat vam kmalu zatem pošlje potrdilo o zaključku študija, slovesne podelitve magistrskih diplom pa potekajo nekajkrat letno v Zbornični dvorani UL.

 Še enkrat na kratko v 9 korakih:  

 1. Mentor pošlje v tajništvo in kandidatu el. pošto, da je delo primerno za vnos v repozitorij.
 2. Tajništvo pripravi VIS in obvesti kandidatko in mentorico.
 3. Študent vnese delo v pdf.a formatu – obvesti, da je to naredil.
 4. Tajništvo potrdi v visu in sporoči mentorici, da gre naloga lahko v preverbo.
 5. Mentor naredi preverbo – obvesti, da je to naredil.
 6. Kandidatka prinese magistrsko delo v vezani obliki ter izpolnjena obrazca, ki ju najdete na naslednji povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Pravilniki_obrazci
 7. Tajnica vnese termin zagovora ter natisne zapisnik za zagovor, obenem je potrebno zbrati vse podpise, ki so potrebni za formular.
 8. Po uspešno izvedenem zagovoru vnese tajnica v VIS zapis o magistrskem delu ter oceno.
 9. Študij je zaključen.

* Zaradi ekonomičnosti je slovnični spol v tem dokumentu uporabljen izmenično in se vedno nanaša na kateri koli spol.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si