Ime predmeta

Zgodnje učenje in poučevanje nemščine

Nosilec / izvajalec

izr. dr. Brigita Kosevski Puljić

doc. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Teorije o jezikovnem razvoju in učenju jezika na zgodnji stopnji;
 • Jezik in govor: razvoj govora v maternem jeziku; razlike med usvajanjen J1 in
 • J2; vzorci dvojezičnosti; jezikovno preklapljanje;
 • Kognitivne in afektivne dimenzije v zgodnjem učenju tujih jezikov;
 • Spodbujanje jezikovne zavesti, senzibilizacija za druge kulture, odprtost do drugih ljudi;
 • Jezikovna kopel; avtonomno učenje, dvojezični pouk;
 • Igra kot učenje tujega jezika; nebesedna izrazna sredstva (likovno in plastično oblikovanje, gibanje, lutke); pravljica;
 • Poznavanja razreda kot celote in prilagajanja didaktičnih metod;
 • Ustreznost učnih vsebin in metod dela;
 • Učne tehnike in strategije na zgodnji stopnji poučevanja in učenja tujega jezika;
 • Razvijanje jezikovnih zmožnosti:
 • Razvijanje slušnih zmožnosti; poslušanje kot miselna in ustvarjalna dejavnost ter kot dinamičen proces; jezik in izgovorjava; praktične dejavnosti poslušanja;
 1. Proces ustnega sporočanja in fonologija; razvijanje govorne zmožnosti;
 2. Razvijanje bralnih zmožnosti; bralne strategije; glasno in tiho branje;
 3. Razvijanje pisnih zmožnosti; opismenjevanje v tujem jeziku;
 4. Učni programi in učni načrti, moduli;
 • Vrednotenje in izdelava učnih gradiv;
 • Preverjanje in vrednotenje doseženih rezultatov (znanja) in napredka pri posameznih otrocih/učencih (opisno ocenjevanje).

 

CILJI:
Študenti in študentke povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom na začetni stopnji učenja tujega jezika.

Pridobijo si znanja:

 • o teoretičnih osnovah sodobnega učenja in poučevanja nemščine na zgodnji stopnji,
 • o didaktiki tujega jezika, osredotočeni na ciljno starostno skupino;
 • o psihologiji, ki temelji na poznavanju otrokovega kognitivnega, moralnega in fiziološkega razvoja;
 • o jezikovnem razvoju otroka in stopnjah usvajanja maternega jezika pri otroku;
 • o pomenu maternega jezika za učenje tujega jezika in njunega medsebojnega delovanja;
 • o neverbalni komunikaciji z otroki in različnostmi njihovih zaznavnih tipov ter poučevanju preko vseh čutnih kanalov.

 

Seznanijo se:

 • s sposobnostjo vživljanja v otroški svet fantazije in pravljičnega in poznavanjem otroškega sveta;
 • z otroško literaturo, risankami in drugimi vsebinami, ki jih otrok sprejema iz okolice ter z vključevanjem le-teh s poučnimi in vzgojnimi elementi v pouk;
 • s posredovanjem snovi preko aktivnosti v razredu, ki niso neposredno vezane na pouk tujega jezika;
 • z organiziranjem dela v razredu in vzpostavljanjem discipline;
 • z izdelavo ustreznih učnih gradiv;
 • s programi, učnimi načrti in modeli za to stopnjo učenja nemščine;
 • z razvijanjem štirih bistvenih kompetenc (strokovna, metodična, osebna in socialna);

 

KOMPETENCE:
Študenti in študentke:

 • ozavestijo procese in kompetence (jezikovna, socialno lingvistična, besedilna, strateška, socialno kulturološka in socialna), ki spodbujajo razvijanje ključne komunikativne kompetence pri otrocih;
 • usvojijo pristope in različne oblike dela za spodbujanje interakcije v razredu;
 • spoznajo in usvojijo različne metode in tehnike razvijanja jezikovnih zmožnosti;
 • presojajo primernost učnih gradiv za zgodnjo stopnjo učenja nemščine;
 • izdelajo primerna učna gradiva (usvojijo določene spretnosti za izdelavo le-teh.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študenti

 • razumejo in poznajo pomen nalog in vsebine predmeta ter njihovo medsebojno povezanost;
 • povezujejo posamezne vsebine splošnih pedagoških, psiholoških in didaktičnih znanj s poučevanjem nemščine na zgodnji stopnji;
 • razumejo interaktivne procese pri poučevanju in učenju nemščine na zgodnji stopnji;
 • pravilno presodijo odzive otrok v procesu učenja nemščine glede na individualne razlike;
 • poznajo in razumejo splošna in specifična didaktična načela za razvijanje posameznih jezikovnih zmožnosti pri poučevanju nemščine na zgodnji stopnji;
 • poznajo in razumejo proces usvajanja posameznih jezikovnih zmožnosti in uporabo ustreznih strategij pri tem usvajanju.

Temeljna literatura

 • Brumen, M. 2003. Pridobivanje tujega jezika v otroštvu.Ljubljana: DZS. Izbrana poglavja (57 str.)
 • Fremdsprache Deutsch, revije založbe Klett. (20 str.)
 • Maier, W. 1991. Fremdsprachen in der Grundschule. Berlin: Langenscheidt. Izbrana poglavja (20 str.)
 • Meyer, H. 2000. Unterrichtsmethoden I,II. Berlin: Cornelsen. Izbrana poglavja. (36 str.)
 • Kosevski, B. 2003. Pisanje pri pouku tujega jezika. Sozvočje prostega in
 • vodenega. (Izbrana poglavja za zgodnje poučevanje). Ljubljana: DZS. (20 str.)

Preverjanje in ocenjevanje

Uspešno opravljene vaje in seminar z najmanj 85% udeležbo, izpit (50%), predstavitev učne ure s pripravo (30%), izdelki (20%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si