Ime predmeta

Jezikovni sistem V (Besedotvorje)

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Darko Čuden 

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Predmet besedotvorja in ključni pojmi.
 • Razlika med besedotvorno in fleksijsko morfologijo.
 • Vrste motivacije: fonetična, figurativna in morfosemantična.
 • Okazionalizmi in leksikalizacija.
 • Tvorjenke kot besedotvorni produkt.
 • Klasifikacija morfemov (prosti morfem, predpona, pripona, medpona).
 • Domači in tuji besedotvorni elementi, hibridi.
 • Jezikovnozgodovinske ostaline.
 • Morfemske variante (alomorfi).
 • Linearna in hierarhična členitev tvorjenk: pojem neposredne sestavine. Pomensko razmerje med neposrednima sestavinama.
 • Besedotvorni modeli, produktivnost in sprejemljivost. Besedotvorni pomeni in postopki (zlaganje, eksplicitna in implicitna izpeljava, konverzija, krnjenje, skrajševanje, križanje.)
 • Tvorjenke v besedišču in v besedilu, besedotvorne paradigme: niz, skupina, gnezdo, besedotvorna sopomenskost in protipomenskost.
 • Splošne značilnosti besedotvorja glavnih besednih vrst: samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.
 • Izbrana poglavja: tvorjenke s števniki, tvorjenke kot primerjave, poimenovanja barv, izosebnolastne tvorjenke, navidezni pridevniški deležniki, komični učinki, razmerja med tvorjenko in pomensko ustrezno besedno zvezo, izražanje modalnosti z besedotvornimi elementi itd.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj predmeta je seznaniti študente z zakonitostmi tvorjenja enobesednih leksemov v sodobnem nemškem jeziku, s ključnim inštrumentarijem za razumevanje te jezikoslovne discipline, prepoznavanjem besedotvornih postopkov, z razmerji med enobesednimi leksemi v odnosu do besedila in leksikona, s prepoznavanjem pomenskih razmerij med posameznimi besednimi sestavinami, s prepoznavanjem motiviranosti tvorjenke (osnovni in preneseni pomen), z izbiro pravega besedotvornega postopka, ki je kontekstualno najustreznejši za tvorbo višjih jezikovnih znakov: stavka in besedila.

Študentje razumejo ključni inštrumentarij te jezikovne discipline, prepoznavajo besedotvorne postopke in pomenska razmerja med besednimi sestavinami, prepoznavajo motiviranost tvorjenk in znajo izbrati pravi besedotvorni postopek v določeni besedilni vrsti in govornem položaju.

Temeljna literatura

 • Barz, Irmhild/Schröder, Marianne/Hämmer, Karin/Poethe, Hannelore (2002): Wortbildung – praktisch und integrativ. Ein Arbeitsbuch. Frankfurt am Main etc.: Lang, 187 str.
 • Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 242 str.
 • Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 353 str.
 • Naumann, Bernd (1986): Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. Tübingen: Niemeyer, 119 str.
 • Tanzer, Harald/Čuden, Darko (2001): 2.000x Minuten-Training. Deutsch als Fremdsprache. Aufbauwortschatz. München: Compact, 140 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si