Ime predmeta

Nizozemski jezik in kultura II

Nosilec / izvajalec

lekt. dr. Anita Srebnik

Opis predmeta

VSEBINA:
Vsebine se navezujejo na sporazumevanje v situacijah, kot so: spoznavanje ljudi, prosti čas, preživljanje počitnic in potovanja, poklice, življenjsko okolje, politično ureditev, večkulturnost, stereotipe, sodobne medije, družbeno ureditev in socialno državo, izobraževanje itd.
  • Važnejši vidiki nizozemske in flamske kulture.
  • Osnovne in težje slovnične strukture in njihova uporaba.
  • Aktualni dogodki na Nizozemskem in v Belgiji (predvsem v Flandriji).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študent/ka razume govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben/na osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na nivoju B1. Ima vpogled v najvažnejše vidike nizozemske in flamske kulture.

Temeljna literatura

  • Van Keulen, Sabina et al. 2001. Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden. Tekstboek. Amsterdam: Intertaal. str. 6 – 98.
  • Simons, Gerd et al. 2001. Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden. Werkboek. Amsterdam: Intertaal. str. 7 – 138.
  • entoen.nu. De canon van Nederland. Rapport van de commisie ontwikkeling Nederlandse canon. 2006. Den Haag: Ministerie van OCW. str. 10 – 109.
  • Kuijer, Guus. 2001. Ik ben Polleke hoor! Amsterdam: Querido. 94 str.
  • Homan, Welmoed. 2000. De geest in de tuin. Amsterdam: Intertaal. 35 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za pristop k izpitu:
Pogoj za pristop k predmetu je opravljen izpit Nizozemski jezik in kultura I oz. izkazano znanje nizozemščine na ravni A2.

Pogoj za pristop h končnemu izpitu je 80% prisotnost pri vajah, opravljen test po 5. semestru in redna priprava na ure.

Ob koncu študijskega leta:
pisni izpit, ki zajema več delov (70%), in ustni (30%) izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si