Ime predmeta

Nemško časnikarstvo na Slovenskem

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:
Zgodovinski pregled nemških časopisov in časnikov na Slovenskem od začetka do konca izhajanja le-teh na naših tleh ter osnova znanja o medijski cenzuri. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kulturnem in zgodovinskem pomenu nemškega časnikarstva pri nas, o borbi za slovenske časopise. Razumevanje za oblikovanje književnosti s pomočjo medijskih nosilcev. Literarna in gledališka kritika. Naloga urednikov in njihova uredniška politika.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

Predavanje posreduje osnovno in načelno razumevanje za zgodovinske procese v družbi 19. in začetka 20. stoletja (do 1945) ter daje osnovne informacije o razmerju med nemško in slovensko književnostjo, kakor se kaže pri delu s takratnimi nemškimi (in slovenskimi) časniki in časopisi na naših tleh.

Cilj je, da se študentje izšolajo v kritičnem branju in refleksiji literarnih in neliterarnih besedil. Cilj je tudi sposobnost ocenjevanja vloge medijev pri pridobivanju kvalitetnih in verodostojnih informacij ter formiranju javnega mnenja v preteklosti s pomočjo časopisov, danes s pomočjo drugih medijev, tudi spleta.

Študentke in študenti:
• so zmožni razumevanja zgodovinskih procesov v družbi 19. in začetka 20. stoletja (do 1945);
• znajo razpoznati, analizirati in kritično vrednotiti raznovrstna literarna in neliterarna besedila in o njih diskutirati na višjem nivoju;
• znajo samostojno in kritično povezovati dognanja literarne stroke z drugimi znanstvenimi strokami (zgodovino, filozofijo, umetnostno zgodovino, medijskimi znanostmi);
• so sposobni samostojnega literarno-zgodovinskega študija;
• so zmožni analiziranja in ocenjevanja vloge medijev nekoč in danes.

Temeljna literatura

Primarna literatura
Seznam časopisov (vsi dostopni v virtualni čitalnici Avstrijske nacionalne knjižnice ANNO ter v Digitalni knjižnici Slovenije dLib) bodo študenti prejeli na uvodni uri.
Sekundarna literatura
• Hösler, Joachim (2006): Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.
• Kramberger, Petra: „Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstüzen“. Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (obvezno).
• Miladinović Zalaznik, Mira (2002): Deutsch-slowenische literarische Wechselbeziehungen. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko.
• Žigon, Tanja (2001): Nemško časopisje na Slovenskem. Ljubljana: Študentska založba Scripta.
• Žigon, Tanja (2004): Nemški časnik za slovenske interese - Triglav (1865–1870). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Preverjanje in ocenjevanje

Seminarska naloga in javni ustni zagovor (40%).
Pisni izpit (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si