Ime predmeta

 Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja: novejša drama
Nosilec / Izvajalec dr. Daniela Kirschstein

Opis predmeta

VSEBINA:
Predmet ponuja literarnozgodovinski pregled razvoja dramatike od naturalizma do postdramatike (od ca. 1890 do 1990) ter sistematično obravnavo oblik in funkcij različnih tipov drame.
Cilj je, da dobijo študenti in študentke koncizen uvid v moderno in postmoderno gledališče, da prepoznajo posamezne tradicije in jih znajo umestiti z literarnozgodovinskega, diskurznega in kulturnozgodovinskega vidika. Pri tem pridejo v poštev tako literarnozgodovinski kot gledališki modeli in metode.
Obravnavali bomo drame naturalizma (Gerhart Hautpmann), preloma stoletja (Frank Wedekind, Arthur Schnitzler), ekspresionizma (Walter Hasenclaver, Ernst Toller), epskega gledališča (Berthold Brecht), povojnega časa (Friedrich Dürrenmatt, Thomas Bernhard, Peter Handke) in postdramskega gledališča (Elfriede Jelinek, Christoph Schlingensief).

CILJI IN KOMPETENCE:Študentje in študentke so sposobni analizirati dramska besedila (pojmi, oblike, metode) in prepoznajo specifičnost dramatike v primerjavi z liriko in prozo (dialog, monolog, dejanja, oder itd.). Razlikujejo med dramskim besedilom in uprizoritvijo ter gledališko predstavo in so sposobni literarnozgodovinske orientacije po 100-letni zgodovini nemške dramatike.

Študentje:

  • znajo prepoznati stile in značilnosti posameznih obdobij in posameznega žanra
  • znajo analizirati literarna besedila in o njih diskutirati na višjem nivoju;
  • poglabljajo sposobnost kritičnega branja in analize literarnih, literarnozgodovinskih, literarnokritiških in literarnovednih besedil;
  • znajo samostojno in kritično pristopiti do literarnih besedil;
  • so zmožni samostojnega literarno-zgodovinskega študija.;

Temeljna literatura

Primarna literatura: bo objavljena v okviru semimarja.
Sekundarna literatura:
Asmuth, Bernhard (2009): Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.
Pfister, Manfred (2009): Das Drama. München: Fink.
Fischer-Lichte, Erika (2010): Geschichte des Dramas 2. Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen: A. Francke
Fischer-Lichte (et al.) (2014): Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.
Marx, Peter W. (2012): Handbuch Drama. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.
Lehmann, Hans-Thies (2015) Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag d. Autoren.

Preverjanje in ocenjevanje

referat in izroček (30%)
seminarska naloga (ca. 12.000 znakov) ali izpit (70%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si