Ime predmeta

Besedilna semantika
Nosilec / Izvajalec red. prof. dr. Stojan Bračič

Opis predmeta

VSEBINA 

Bistvo semantike na besedni, stavčni in predvsem besedilni ravnini s posebnim poudarkom na kognitivnih procesih besedilne recepcije in pojmih, kot so:
• besedilna izotopija
• členitev po aktualnosti
• besedotvorne konstrukcije kot kohezivna vez med tekstemi
• besedilna tema in tipi tematskega razvijanja v besedilu
• makrostruktura in superstruktura besedila
• površinske in globinske semantične vezi v besedilu

CILJI IN KOMPETENCE

Cilj tega predmeta je osredinjen na potrebo, da študent/ka nadgradi svoje sistemske kompetence s semantično-pragmatičnimi, se pravi izvensistemskimi, ki v tem okviru zaobjemajo:
• poznati bistvo in vrste reference (osebno, krajevno, časovno) ter (popolne in delne) referenčne identitete (koreference)
• poznati bistvo denotacije in nominacije
• bistvo in vrste kontiguitete ter
• semantične rekurence v besedilu.

Temeljna literatura

 • Bračič, Stojan/Fix, Ulla/Greule, Albrecht (2007): Textgrammatik – Textemantik/Textstilistik. Ein textlinguistisches Repetitorium. Ljubljana: Filozofska fakulteta v Ljubljani, 133 str.
• Ernst, Peter (2002): Pragmalinguistik. Berlin New York: de Gruyter, 210 str.
• Schwarz, Monika (2000): Indirekte Anaphern in Texten. Tübingen: Niemeyer, 175 str.
• Bračič, Stojan (2007): Ist die Auslandsgermanistik eine angewandte Germanistik? Zu einigen lexikographischen Fragestellungen aus der Perspektive eines Auslandsgermanisten. In: Reimann, Sandra/Kessel, Katja (Hrsg.), Wissenschaften im Kontakt. Kooperationsfelder der Deutschen Sprachwissenschaft, Festschrift für Albrecht Greule. Tübingen: Narr, str. 95 – 107.

Preverjanje in ocenjevanje

 Referat (20%) in
pisni izpit (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si