Ime predmeta

Pisna in govorna komunikacija I

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Urška Valenčič Arh
lekt. Christiane Leskovec
lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc

Opis predmeta

SKLOP A: JEZIKOVNE VAJE:
 • Besedišče področij in komunikativna izhodišča: Medčloveški odnosi, poročanje o sebi in svojih interesnih dejavnostih, zdravje in alternativna medicina.
 • Slovnica: Slovnične strukture se navezujejo na predavanja iz morfologije v komunikativnem kontekstu – glavni poudarek je na glagolu.
 • Posamezna poglavja iz pravopisa.

 

SKLOP B: FUNKCIONALNO PISANJE

 • Načrtovanje, priprava, členitev, omejitev in razvijanje teme besedila
 • Zbiranje podatkov (mind maping, clustering etc.)
 • Zbiranje informacij iz različnih virov in njihova priprava za obravnavo
 • Bralne strategije in bralno razumevanje
 • Pisanje povzetkov (kratka vsebina, strukturirano podajanje vsebine, komentiranje vsebine)
 • Temeljne oblike znanstvenega pisanja in različne besedilne zvrsti ter njihova značilna jezikovna sredstva (opis, zbiranje podatkov, informacij, izjav; primerjava objektov, dogodkov, razlik; sistematiziranje; argumentiranje; kreativno pisanje )

 

A: JEZIKOVNE VAJE:
Cilji so vezani na stopnjo B2 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Študenti si pridobijo jezikovna znanja, ki jih potrebujejo za uspešno komunikacijo v standardnem jeziku v znanih okoljih in situacijah. Z razvijanjem komunikativne kompetence usvajajo sposobnost utemeljevanja, poročanja, opisovanja z ozirom na določene, v študijskem procesu obravnavane teme in z ozirom na jezikoslovna poglavja, ki so vezana na predmet morfologija. Poudarjena je pravilna uporaba standardnih jezikovnih struktur in govornih vzorcev v povezavi s predvidljivimi situacijami. Pri jezikovnih vajah spodbujamo bralno, slušno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti.

 

Pridobivanje naslednjih jezikovnih in komunikativnih kompetenc:

 • sposobnost predstavljanja lastnih stališč in konceptov;
 • sposobnost prepričljivega jezikovnega izražanja, diskutiranja, argumentiranja (retorične sposobnosti);
 • slušno razumevanje nezahtevne vsakdanje komunikacije,
 • sposobnost neformalnega in vsakodnevnega govornega sporazumevanja;
 • zmožnost sporazumevanja in govornega sporočanja pri delu (npr. poslovno telefoniranje, posredovanje informacij, neformalni pogovori…);
 • zmožnost sestavljanja kratkih neformalnih in nezahtevnih formalnih besedil;
 • zmožnost sestavljanja besedil, ki povzemajo informacije in argumente iz različnih virov;
 • zmožnost razpoznavanja tujejezične jezikovne rabe z ozirom na stalne besedne zveze.

 

SKLOP B: FUNKCIONALNO PISANJE
Usvajanje oblik znanstvenega in funkcionalnega pisanja, pridobitev temeljnih teoretičnih, raziskovalnih, uporabnih in praktičnih znanj na področju znanstvenega in funkcionalnega pisanja.

 

Kompetence: Študentke in študenti bralno razumejo strokovne članke, zbirajo in interpretirajo podatke, uporabljajo ustrezne bralne strategije, povzemajo, komentirajo in argumentirajo besedila ter ustvarjajo funkcionalna, komunikativna in kreativna besedila v nemškem jeziku.

Temeljna literatura

 • Valenčič Arh, Urška / Leskovec Redek Christiane (2010): Unter der Lupe 1 : ein Lehr- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 324 str.
 • Dreyer/Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Verlag für Deutsch. 9-126 str.
 • Rug, Wolfgang/Tomaszewski, Andreas (2008): Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik. Mittel – und Oberstufe. 256 str.
 • Hering, Axel/Matussek, Magdalena/Perlmann-Balme, Michaela (2011): Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache. 240 str.
 • Dinsel, Sabine/Geiger, Susanne (2010): Großes Übungsbuch Deutsch-Grammatik. 296 str.
 • Techmer, Marion/Brill, Lilli-Marlen (2011): Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz. 400 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Razvrščanje v skupine na osnovi uvrstitvenega testa.
Redno obiskovanje kontaktnih ur (80% prisotnost) ter vse opravljene obveznosti so pogoj za pristop k izpitu.

SKLOP A: Jezikovne vaje:
Pri oceni se upoštevajo sodelovanje, sprotno delo in pisni izdelki (30%), pisni izpit (60%) in ustni izpit (10%).

SKLOP B: Funkcionalno pisanje
Pri oceni se upoštevajo pisni izdelki med semestrom (50%), vmesni test (10 %), končni test (40%).

Končna ocena iz Pisne in govorne komunikacije I je sestavljena iz sklopa A (70%) in sklopa B (30%).

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si