Ime predmeta

Jezikovna praksa III in IV

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Urška Valenčič Arh
lekt. mag. Lars Felgner

Opis predmeta

VSEBINA

Predmet je celoleten. Sestavljata ga dva sklopa:

 • Jezikovna praksa III
  (30 LE jezikovne prakse in 15 LE frazeologije = 3 KT) in
 • Jezikovna praksa IV
  (45 LE in 3 KT).

 

Ob semestru opravijo študentje kolokvij in druge določene obveznosti (gl. učni načrt), ki so tudi ustrezno kreditno ovrednotene.

 

SKLOP JEZIKOVNE PRAKSE:

 • Besedišče področij in komunikativna izhodišča:
 • Sodobne družbene teme s področja študija in šolanja, znanosti in tehnike, zgodovine, umetnosti, politike (EU, D-A-CH), jezika in medijev (besedila iz časopisov, revij in knjig, televizijski in videoposnetki ipd.
 • Slovnica: Izbrana slovnična poglavja se navezujejo na predavanja o skladnji v komunikativnem kontekstu.

 

FRAZEOLOŠKI SKLOP:

 • Opredelitev frazeologije znotraj jezikoslovja;
 • Lastnosti frazemov (večbesednost, stalnost, leksikalnost, figurativnost);
 • Tipologija v frazeologiji;
 • Variantnost frazeoloških enot;
 • Kontrastivnost v frazeologiji;
 • Prevajanje frazemov
 • Frazemi v različnih besedilih in njihova funkcija;

 

Cilji in kompetence

Cilji so vezani na stopnjo B2+ skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Študenti poglabljajo in nadgrajujejo jezikovna znanja, ki jih potrebujejo za uspešno komunikacijo v standardnem jeziku in nezahtevnem strokovnem jeziku.
Z razvijanjem komunikativne kompetence usvajajo sposobnost razumevanje kompleksnih vsebin in z ozirom na jezikoslovna poglavja, ki so vezana na predmet nemška skladnja.

Pridobivanje naslednjih jezikovnih in komunikativnih kompetenc:

 • Sposobnost predstavljanja lastnih stališč in konceptov.
 • Sposobnost prepričljivega jezikovnega izražanja, diskutiranja, argumentiranja (retorične sposobnosti).
 • Slušno razumevanje zahtevnejše formalne in vsakdanje komunikacije.
 • Sporazumevanje in govorno sporočanje pri delu (npr. telefoniranje, posredovanje informacij, „small-talk“ pogovori…).
 • Sestavljanje kratkih formalnih in zahtevnih formalnih besedil.
 • Sestavljanje besedil, ki povzemajo informacije in argumente iz različnih virov.

 

FRAZEOLOŠKI SKLOP:

Študenti prepoznavajo in uporabljajo osnovne oblike stalnih besednih zvez, specifične tujejezične besedne zveze, ki so vezana na zgodovinske in kulturne pridobitve, utrjujejo frazeme na podlagi njihovih specifičnih morfosintaktičnih in semantičnih oblik ter uporabljajo frazeme v nemških sestavkih.

 • Prepoznavanje in usvajanje frazemov kot stalnih besednih zvez v različnih besedilnih vrstah v tujem jeziku
 • Sposobnost razumevanja sinhrone in diahrone motivacije v frazeologiji
 • Prevajanje frazemov
 • Sestavljanje kratkih besedil in uporabljanje stalnih besednih zvez

Temeljna literatura

 • Dreyer / Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Verlag für Deutsch. 9-126 str.
 • Rug, W. / Tomaszewski, A. (2008): Grammatik mit Sinn und Verstand. Lehrbuch. Klett, 256 str.
 • Hall, K. /Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Hueber, 8-170 str.
 • Helbig, G. / Buscha, J (2001).: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt, 202-295 str.
 • Buscha, A. / Linthout,Gisela (2005): Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner. Schubert, 240 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Končno oceno sestavljajo sodelovanje, sprotno delo in pisni izdelki (20%), kolokvij po 1. semestru (30%), pisni izpit (40%) in ustni izpit (10%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si