Ime predmeta

Dunajska moderna

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Irena Samide

Opis predmeta

VSEBINA:
Predmet zajema celovit prikaz Dunajske moderne, t. j. obdobja od 1890 do 1910, ki predstavlja zadnji umetniški in intelektualni vrhunec Habsburške monarhije. Študentje spoznavajo različna področja, od filozofije, psihologije in psihoanalize (Mach, Weininger, Wittgestein, Freud), arhitekture (Otto Wagner, Alfred Loos) in likovne umetnosti (Klimt, Schiele, Kokoschka) do glasbe (Schönberg) in seveda književnosti (Hofmannsthal, Schnitzler, Altenberg idr.). Teoretične osnove, ki jih spoznavajo v prvih dveh mesecih, nadgradijo z globljim spoznavanjem in raziskovanjem na kraju samem, zato je sestavni del predmeta tudi strokovna ekskurzija na Dunaj, kamor sodijo poleg umetnostnozgodovinskih in literarnih pohodov po Dunaju tudi ogledi razstav in muzejev (stalne zbirke & tematske razstave) ter gledališke predstave in mjuzikla (odvisno od aktualne ponudbe).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
študentke in študenti zaznavajo in razumejo estetske postopke, medialni transfer, mehanizem mitizacije ipd; sposobni so diferenciranega razumevanja različnih pojavnih oblik moderne ob prelomu stoletja; razpoznavajo temeljne značilnosti, skupne vzorce in razlike; delujejo inter- in intradisciplinarno, mdr. povezujejo slovensko in avstrijsko moderno. Pri pripravi ekskurzije so sposobni timskega in projektnega dela, vodenja skupine, organizacije, načrtovanja, nastopanja pred skupino itd.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:

Poznavanje umetnosti in kulturnih pojavov ob prelomu stoletja na Dunaju in njihov pomen za nadaljnji razvoj kulturnih in estetskih paradigem.

 

Poglobljeno razumevanje povezanosti posameznih družbeno-estetskih pojavov, estetskih postopkov, medialnega transfera, mehanizmov mitizacije idr.

Temeljna literatura

  • Nautz, Jurgen; Vahrenkamp, Richard (1993): Die Wiener Jahrhundertwende. Wien, Koln, Graz, 968 str. (izbrana poglavja)
  • Wunberg, Gotthart (ur.) (zadnja izd.): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Reclam, 728 str. (izbrana poglavja)
  • Izbrana primarna in sekundarna literatura po seznamu za tekoče leto in tematskem ali avtorskem poudarku.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za vkljucitev v delo: Predmet bo potekal v letnem semestru študijskega leta 2015/16, najmanj dve informativni uri pa že oktobra 2015. Sestavni in obvezni del predmeta je tridnevna ekskurzija na Dunaj, ki bo izvedena od 14. do 16. aprila 2016. Predvideni stroški (prenočevanje z zajtrkom, vožnja, vse vstopnine v muzeje in galerije, dve gledališki predstavi) znašajo ca. 200 evrov (ob finančni podpori ustreznih inštitucij manj). Zato morajo vsi, ki se prijavijo za ta izbirni predmet, že vnaprej računati s tem stroškom.

Preverjanje in vrednotenje znanja: aktivno sodelovanje na seminarju (20%), vsakotedenski študij primarne in/ali sekundarne literature in razprava o njej (30%), referat (20%), sodelovanje pri organizaciji ekskurzije na Dunaj in projektno delo (del vodenja) (30%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si