Ime predmeta

Slovenščina za germaniste

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Opis predmeta

VSEBINA:
  • Izbrana jezikovnosistemska poglavja v slovenščini, relevantna za kontrastivno analizo med nemščino in slovenščino v naslednjih semestrih.
  • Spoznavanje besedilnovrstnih konvencij v slovenščini na makro- in mikrostrukturni ravni z besedilno stilistiko.
  • Uvod v prevajanje v slovenščino s poudarkom na prevajalskih problemih kot posledica različnih stopenj obvladovanja slovenskega jezika; uvajanje v pisno prevajanje.
  • Znanstvene osnove lektoriranja izvirnega in ciljnega slovenskega besedila.

 

CILJI:
Cilj seminarja je utrditi in razširiti vedenje o slovenskem jezikovnem sistemu, zvrstnosti in sporazumevalnih konvencijah v slovenščini, relevantno za nadaljnji germanistični študij, ter poglobiti refleksivno kompetenco o maternem jeziku.

 

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE:
Poznavanje in obvladovanje izbranih poglavij iz slovenskega jezikovnosistemskega, zvrstnostnega in pragmatičnega jezikoslovja z vidika kontrastivne analize ter prevajanja.
Visoka stopnja funkcionalne pismenosti v slovenščini s posebnim ozirom na recepcijo in produkcijo v nemščini.

Temeljna literatura

  • Korošec, Tomo (1998): Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas. 307 str.
  • Slovenski pravopis (2003). Ur. Toporišič, Jože (et al). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Delo. (Poglavje Pravila I, 271 str.)
  • Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja, 923 str. (izbrana poglavja)
  • Kocjan-Barle, Marta (1999): Abeceda Pravopisa. Preglednice, vaje, rešitve. Ljubljana: DZS, 282 str.
  • KREVS BIRK, Uršula (2011). Z jezikovno biografijo do slovenščine ljubljanskih študentov germanistike. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 279-284.
  • Krevs Birk, Uršula (2012): Slovenščina za germaniste. Izroček z vajami. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. 28 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za vključitev v delo: Slovenščina kot materni jezik oz. aktivna stopnja znanja slovenščine.

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si