Ime predmeta

Nemška književnost – Obdobja in tradicije IV

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Irena Samide

doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA

Pregled literarnih obdobij in tradicij od predmarčnega obdobja do naturalizma: predmarčno obdobje (Heine, Büchner, Grabbe), bidermajer (Droste Hülshoff, Grillparzer, Mörike, Stifter, Gotthelf), poetični realizem (Storm, Keller, Fontane etc.), naturalizem (Hauptmann) in obdobje do 1900. Razvoj lirike, epike in dramatike, izoblikovanje estetskih in literarnih norm, kanona, ter kulturni, zgodovinski, družbenopolitični, družbenokritični in estetski pomen književnosti.

CILJI IN KOMPETENCE
Cilj predmeta je študente in študentke na podlagi literarnozgodovinskega in kulturološkega uvida, postopkov besedilne analize in v luči različnih metodoloških pristopov senzibilizirati za branje in razumevanje literarnih besedil, napisanih od predmarčnega obdobja do naturalizma, jih usposobiti za kritično branje in analizo tako literarnih kot literarno-zgodovinskih in literarno-znanstvenih besedil ter jih usposobiti za samostojno uporabo dobljenih spoznanj.

Poznavanje kulturnozgodovinskega konteksta omogoča študentkam in študentom diferencirano razumevanje pomena in funkcije obravnavanih besedil.

Predavanje in seminar se dopolnjujeta in nadgrajujeta. Seminar k predavanju je namenjen usvajanju in utrjevanju literarnozgodovinskega razumevanja obravnavane tematike in samostojnega analiziranja literarnih del.

Študentke in študenti:

 • znajo prepoznati stile in značilnosti posameznih obdobij
 • znajo analizirati literarna besedila in o njih diskutirati na višjem nivoju
 • znajo samostojno in kritično pristopiti do literarnih besedil;
 • so zmožni samostojnega literarno-zgodovinskega študija.
 • znajo osvetliti prepletenost in vzajemno učinkovanje najrazličnejših literarno-kulturnih, estetskih, družbenih, in družbenopolitičnih procesov, ki vplivajo na izoblikovanje literarnega kanona.
 • z upoštevanjem kulturnega, socialnega, zgodovinskega in drugih kontekstov, v katerih so besedila nastala, nadgrajujejo svoje medkulturne kompetence.
 • k obravnavanim delom pristopajo interdisciplinarno in povezujejo svoja spoznanja z drugimi znanstvenimi strokami.

Temeljna literatura

Primarna literatura:
 • Primarna dela obravnavanih avtorjev – seznam obvezne in priporočene literature je objavljen na začetku leta v e-učilnici.

Sekundarna literatura:

 • Brenner, Peter J. Neue deutsche Literaturgeschichte: Vom »Ackermann« zu Günter Gras. Berlin: De Gruyter, 2011 ali pozneje. (Poglavja, ki zadevajo obravnavano obdobje.) ALI
 • Žmegač, Viktor (1992): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart (in vier bzw. sechs Bänden). Frankfurt/Main: Athenäum Taschenbücher (lahko tudi na CD).
 • Kluge, Manfred u. Radler, Rudolf (Hg.) (1974 ali pozneje): Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen. Edition Kindlers Literaturlexikon. München: Kindler Verlag, 77 str.
 • Wilpert, Gero von (1979 ali pozneje): Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 40 str.
 • Druga zadevna literatura, zlasti članki in prispevki v revijah in zbornikih, deloma objavljeno v pdf obliki v e-učilnici.

Preverjanje in ocenjevanje

Seminar: referat v skupini, redna (80%) prisotnost na seminarju, pisni izdelki, aktivno sodelovanje pri urah.

Predavanje: pisni in ustni izpit.

Končna ocena je sestavljena iz ocene iz seminarja (40%) in ocene iz predavanj (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si