Ime predmeta

Prevajanje v nemščino

Nosilec / izvajalec

lekt. mag. Viktorija Osolnik-Kunc

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno manj zahtevnih besedil, predvsem s področja turizma, kulinarike, praznikov, šeg in običajev in najrazličnejših vidikov vsakdana nemško govoreče družbe v kontekstu.
 • Spoznavanje zvrstnostnih oz. stilnih norm in specifičnih slovničnih pravil v ciljnem jeziku.
 • Analiza napak in jezikovna interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
 • Upoštevanje bralčevega predznanja v izhodiščnem in ciljnem jeziku pri prevajanju.
 • Terminološko delo, predvsem na področju slovenskih stvarnih imen in toponimov v nemščini.
 • Predstavitev in uporaba metode mindmappinga.
 • Metode iskanja prevodnih ustreznic v različnih virih (slovar, leksikon, elektronski medij, avdiovizualni mediji, časopis, primerjalna besedila idr.)

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti so sposobni:

 • tvoriti splošno-sporazumevalna in strokovno manj zahtevna besedila v nemškem jeziku,
 • prepoznavati različne stilne ravni nemškega jezika,
 • identificirati različne prevajalske tehnike,
 • učinkovito uporabiti eno-, dvo- in večjezične knjižne in predvsem elektronske slovarje,
 • prepoznati značilnosti lastne in tuje kulturne,
 • razvijati sposobnosti sprejemanja in razumevanja tujosti in medkulturnega delovanja,
 • slediti aktualnim dogodkom doma in po svetu,
 • prepoznavati družbene razlike med Slovenijo in nemškim jezikovnim prostorom,
 • identificirati geografske, kulturne in vedenjske razlike ter drugo, specifično za nemški jezikovni prostor.

Temeljna literatura

 • Grah, Käthe/Klinar, Stanko (32005): Slovenski toponimi v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 146 S.
 • Grah, Käthe (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Slowenische Sachnamen in deutschen Texten. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete [Razprave Filozofske fakultete], 238 S.
 • Hönig, Hans G. (1997). Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenberg Verlag [Studien zur Translation. Bd. 1], Kapitel IV. S. 40–59, V. S. 64–69, VIII. S. 102–116.
 • Kußmaul, Paul (2000). Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenberg Verlag [Studien zur Translation. Bd. 10], Kapitel 6. S. 81–146.
 • Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. [Hg.] (1999): Handbuch Translation. 2. posodob. izd. Tübingen Stauffenburg, (Stauffenburg Handbücher), Kapitel C2 S. 160–178, C3 S. 181–199

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za pristop k izpitu: redna udeležba pri vajah (80% prisotnost), opravljeni domači pisni izdelki.

Način
Sodelovanje in redno delo, pisni izdelki;
Pisni izpit: prevod iz slovenščine v nemščino.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si