Ime predmeta

Zvrsti in intertekstualnost

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Opis predmeta

VSEBINA:

  • Obravnava različnih zgodovinskih in teoretskih prikazov srednjeveških zvrsti kot institucionaliziranih besedilnih skupin, ki jih srednjeveški recipienti in avtorji prepoznajo kot take in ki kažejo določeno težnjo po vztrajnosti;
  • kritično soočenje z različnimi kriteriji za klasifikacijo srednjeveških zvrsti;
  • problematizacija pojmov ‚uporabna literatura’, ‚lirika’, ‚epika’ in ‚drama’ z ozirom na srednjeveška besedila; diskusija o različnih poimenovanjih zvrstnih podskupin, o mešanih oblikah ter o ločljivosti oz. zmožnostih povezovanja posameznih zvrsti.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti

  • so sposobni problematizirati teoretske pojme za oblikovanje besedilnih skupin;
  • se soočijo z vprašanjem, v kolikšni meri morajo definicijski poskusi srednjeveških zvrsti po sili razmer poenostaviti tisto, kar se pri natančnejši obravnavi izkaže kot kompleksno in dinamično vzporedje in prepletanje medsebojno pogojenih razvojev;
  • pridobijo klasifikacijske kompetence.

Temeljna literatura

  • Frank, Barbara (ur.) (1997): Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit. Tübingen: Narr, 321 str.
  • Jauß, Hans-Robert (1977): Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters. V: Jauß, Hans-Robert: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München: Fink, str. 327-358.
  • Köhler, Erich (1977): Gattungssystem und Gesellschaftssystem. V: Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte, 1, str. 7-22.
  • Druga relevantna literatura bo navedena na seminarju.

Preverjanje in ocenjevanje

Sodelovanje (30%), referat (40%) in pisni izdelek (30%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si